EN 10277-4 MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

EN 10277-4 Einsatzstahl – Mechanische eigenschaften

Stahlbezeichnung Mechanische Eigenschaften
Symbole Numerische Dicke Walzung + Abschälung (+SH) Kaltwalzung (+C)
Härte (HBW) Rm (Mpa) LE (Mpa) Rm (Mpa) A (%)
C10R 1.1207 5 ≤ e ≤ 10 – – – > 350 460 ÷ 760 8
10 < e ≤ 16 – – – > 300 430 ÷ 730 9
16 < e ≤ 40 92 ÷ 163 310 ÷ 550 > 250 400 ÷ 700 10
40 < e ≤ 63 92 ÷ 163 310 ÷ 550 > 200 350 ÷ 640 12
63 < e ≤ 100 92 ÷ 163 310 ÷ 550 > 180 320 ÷ 580 12
C15R 1.1140 5 ≤ e ≤ 10 – – – > 380 500 ÷ 800 7
10 < e ≤ 16 – – – > 340 480 ÷ 780 8
16 < e ≤ 40 98 ÷ 178 330 ÷ 600 > 280 430 ÷ 730 9
40 < e ≤ 63 98 ÷ 178 330 ÷ 600 > 240 380 ÷ 670 11
63 < e ≤ 100 98 ÷ 178 330 ÷ 600 > 215 340 ÷ 600 12
C16R 1.1208 5 ≤ e ≤ 10 – – – > 400 520 ÷ 820 7
10 < e ≤ 16 – – – > 360 500 ÷ 800 8
16 < e ≤ 40 105 ÷ 184 350 ÷ 620 > 300 450 ÷ 750 9
40 < e ≤ 63 105 ÷ 184 350 ÷ 620 > 260 400 ÷ 690 11
63 < e ≤ 100 105 ÷ 184 350 ÷ 620 > 235 360 ÷ 620 12

Zurück zu Stahlqualität /-typen